Sulasoga - Bygdebok for Sula - totalkalkyle
Dato 6.1.1999, Arnfinn Kjelland
 
  Forprosjektet Kostnader Inntekter
  Prosjektleiar, 2 månadsverk + div reiser kr 60 000  
  Registreringsarbeid Borgund kyrkjebok kr 100 000  
 
Del-  
prosjekt Hovudprosjektet, arbeidsoppgåver        
Delpr.1: Prosjektleiing, opphavsrett og kvalitetssikring: Timar Pris    
1a Prosjektleiar 600 kr 450 kr 270 000  
1b Prosjektmedarbeidarar 300 kr 350 kr 105 000  
1c Bygdeboknemnd     kr 30 000  
1d Kvalitetssikring (utsending)     kr 20 000  
1e Innarbeiding av innk. merknader i manus 150 kr 350 kr 52 500  
1f Reservepost, ca 10 % av kostn. utanom renter/trykking     kr 300 000  
1g Renteutgifter     kr 200 000  
 
Delprosjekt 2: Ættesoga fram til ca 1940 Timar Pris    
2a Dataregistrering av attståande kyrkjebøker 2500 kr 200 kr 500 000  
2b Registrere brukarpara i heile Borgund & Giske 250 kr 200 kr 50 000  
2c Tilrettelegging/indeksering andre kjelder 150 kr 350 kr 52 500  
2d Rekonstruere familiane fram til 1940 750 kr 350 kr 262 500  
2e Ktrl./suppl., busetnad før 1940 som manglar i B&G 250 kr 350 kr 87 500  
2f Kvalitetssikring: korrekturlesing, språk, stadnamn     kr 25 000  
 
Delprosjekt 3: Ættesoga etter 1940 Timar Pris    
3a Utsending av skjema, innsamling vha grendekontaktar     kr 50 000  
3b Innskriving av skjemaopplysningane 2000 kr 200 kr 400 000  
3c Kvalitetssikring: korrekturlesing     kr 25 000  
 
Delprosjekt 4: Revisjon av gardssogene, samanskriving av endeleg manus    
    Timar Pris    
4a Supplering gardssogene, skrivearbeidet 600 kr 350 kr 210 000  
4b Kvalitetssikring: korrekturlesing     kr 25 000  
 
Delprosjekt 5: Illustrasjonar: kart, bilete m.m.        
5a Kartprod., dig. kartgrunnlag + plassering stadnamn     kr 75 000  
5b Bildeinnsamling, -redaksjon     kr 25 000  
5c Andre illustrasjonar     kr 10 000  
5d Kvalitetssikring: korr. stadnamn på kart+bildetekster     kr 25 000  
 
Delprosjekt 6: Bokproduksjonen        
6 Opplag 3000, 3 band, kostnad pr b. m. fargebilder kr kr 330 000   kr 990 000  
 
Delprosjekt 7: Inntektene (boksalet) Opplag: Pris:    
7a Brutto inntekter/boksal, 3 band á 2500 stk blir seld 7500 kr 600   kr 4 500 000
7b Distribusjon/marknadsføring, % av brutto sal 10 %   kr 450 000  
  Samla utgifter/inntekter:     kr 4 400 000 kr 4 500 000
  Overskot     kr 100 000  
Totalsum: kr 4 500 000 kr 4 500 000