Sula-soga
Busetnadssoga Band 1: Kvasnes - Bjørkavåg
 Redaksjon: Arnfinn Kjellans (ansv.) Ole Martin Sørumgård og Jens Johan Hyvik
Utgjeve av Stiftelsen Sula-soga 2004
ISBN 82-996553-0-7 (Sula-soga, heile serien)
ISBN 82-996553-2-3 (dette bandet)
Pris: kr 500,00

Forord
Det er vel førti år sidan band tre av bygdeboka for Borgund og Giske med gardssogene for Sula kom ut. Dette var soga om gardane og bruka, og ikkje om ættene. Mange sulalendingar har derfor sakna noko som kunne gje dei opplysningar om bustad og slekt. Stiftelsen Sula-Soga er såleis glad for at ei slik bok no ligg føre.
   Sula Sogelag tok opp tanken om ei ny Sulasoge tidleg i 1996, og bygdebok-gruppa hadde sitt første møte i Mauseidvåg i juni det året. Alt frå første møte var førsteamanuensis Arnfinn Kjelland ved Høgskulen i Volda med, først som rådgjevar og seinare som prosjektleiar. Med stor entusiasme har han gjennomført dette nybrotsprosjektet som vi no ser første resultatet av. Resten av Sula kommune blir dekt av dei attståande banda av busetnadssoga. Stiftelsen 
   Sula-Soga vil takke alle dei som har hjelpt til med opplysningar og innsamling av desse. Bygdefolk har stilt opp og gjeve verdfull informasjon om sitt nærmiljø. Utan alle desse si hjelp, hadde det ikkje blitt noko av dette prosjektet. Sigmund Molvær var med i bygdebokgruppa heilt til helsa tilsa eit rolegare tempo, og han trekte seg ut av det formelle arbeidet. Halvard Ramnefjell har aust av sin store lokalkunnskap og vore ein ressursperson i arbeidsgruppa. Programutviklar Ole Martin Sørumgård, historikar Jens Johan Hyvik og fylkesfotoarkivar Ragnar Albertsen har alle vore med og heva det faglege nivået på boka. Stor takk til familiane Fylling og Nerland for at dei stilte fotoarkiva sine til disposisjon.
  Sula kommune har heile tida vore ein aktiv medspelar. Kommunen har både stilt midlar til disposisjon, gjeve garantiar og halde møtelokale. I 2002 vart arbeidet organisert som ein stiftelse med Sula kommune og Sula sogelag som skiparar. Leiinga av kulturavdelinga i Sula har også engasjert seg sterkt. Gro Dalen var ei drivkraft heilt frå starten, og seinare har Arnfinn Dalhaug og Olav Budal vore viktige støttespelarar. Hallgjerd Refsnes har ordna alle dei innsende opplysningane og elles lagt ned eit stort arbeid for Sulasoga.
   Stiftelsen Sula-Soga vonar at denne boka, og dei neste, kan vere med å fremje interessa for kva som har hendt på Sula opp gjennom tidene, og for dei menneska som bur, og har budd her.

    

Sula, hausten 2004
For Stiftelsen Sula-Soga 
Oddbjørn Øien, leiar  Marit Bolstad  Jarle Sulebust  
Asbjørn Tryggestad Rolv Ukkelberg

Innhald
Forord 7
Innleiing 8
Veibustbygda 19
Kvasnes 31
Kongshaugen 49
Veibust 56
Reitehaugen 79
Solavågsbygda 91
Solavågseidet 118
Leirvåg 156
Sunde 177
Solavåg 231
Bjørkavåg 271
Notar 324
Detaljert innhaldsliste alle bustader 326

Detaljert innhaldsliste 
Forord            7
Innleiing         8
Veibustbygda            19
Kvasnes           31
Kvasnes før 1640-åra          31
Steffågarden – Bakketun        31
Bakkegarden       33
Vollane           37
Inste-Kvasnes           38
Bjørklund         40
Bustader langs Kvasnesvegen            41
Kvasnesvegen 105 – Granly            41
Kvasnesvegen 108         41
Kvasnesvegen 110 – Fjellro           42
Kvasnesvegen 148         42
Kvasnesvegen 168         42
Kvasnesvegen 169 – Solheim           42
Kvasnesvegen 171         42
Kvasnesvegen 173         43
Kvasnesvegen 176         43
Kvasnesvegen 178         44
Kvasnesvegen 180         44
Kvasnesvegen 182         44
Bustader langs Torvmyrvegen            44
Torvmyrvegen 1           44
Torvmyrvegen 2           44
Torvmyrvegen 3           45
Torvmyrvegen 4           45
Bustader langs Fabrikkvegen            45
Fabrikkvegen 3 – Nyheim        45
Fabrikkvegen 5 – Lillevoll         46
Fabrikkvegen 8           47
Fabrikkvegen 11          47
Bortkomne plassar           47
Jøriplassen       47
Ukjente/uplasserte            47
Kongshaugen       49
Hovudbruket       49
Kongsvoll         52
Bustader langs Kvasnesvegen            52
Kvasnesvegen 86          52
Kvasnesvegen 90          53
Kvasnesvegen 92          53
Kvasnesvegen 99          54
Kvasnesvegen 100         54
Kvasnesvegen 102         54
Kvasnesvegen 104         54
Ukjente/uplasserte            54
Veibust           56
Veibust før 1700-talet        56
Hansgarden        57
Knutegarden       61
Løkkebø           64
Pettergarden            65
Klokkarhaugen – Kildehaugen       67
Kilda – Jakobsplassen           68
Bustader langs Kvasnesvegen            69
Kvasnesvegen 9           69
Kvasnesvegen 11          70
Kvasnesvegen 15          71
Kvasnesvegen 38/40       71
Kvasnesvegen 68          71
Bustader på Veibuststranda          71
Veibuststranda 1        71
Veibuststranda 3        71
Veibuststranda 6 – Sundheim          72
Veibuststranda 9        73
Veibuststranda 11 – Strand            73
Veibuststranda 13       73
Veibuststranda 15 – Strandheim        73
Veibuststranda 17       74
Bustader ved Kildehaugen       74
Kildehaugen 3           74
Kildehaugen 7 – Bjørnstad         75
Bustader på Kongshaugstranda        75
Kongshaugstranda 9            75
Bortkomne heimar            75
Brutun            75
Tuftene           75
Klokkargarden           76
Røysa       76
Uplasserte, Veibuststranda          77
Ukjente/uplasserte            78
Reitehaugen       79
Reitehaugen før 1758          79
Bruk I til ca 1850           81
Bruk II til 1838        81
Andersgarden            82
Eliasgarden       84
Karlgarden        85
Reitebøen         87
Bustader ved Reitehaugen       89
Reitehaugen 2 – Bjørkstad         89
Reitehaugen 12          89
Reitehaugen 24          90
Ukjente/uplasserte            90
Solavågsbygda           91
Solavågseidet           118
Solavågseidet til kring 1680        118
Bruk I til 1861        118
Bruk II til 1904        123
Krikane           125
Karlsheim         127
Steinane – Lunden            127
Lundheim          128
Røysa       129
Eidsneset – Neset       130
Øvste-Eidet       133
Nedste-Eidet            135
Stølane           136
Bustader ved Solavågseidet           138
Solavågseidet 38        138
Solavågseidet 42        138
Solavågseidet 53 – Høgtun            139
Solavågseidet 54        140
Solavågseidet 61        140
Solavågseidet 76 – Eidet            140
Solavågseidet 79 – Sentrum           141
Bustader langs Grøthaugvegen           142
Grøthaugvegen 34        142
Grøthaugvegen 38        142
Grøthaugvegen 42        142
Grøthaugvegen 44 – Utsikten          143
Grøthaugvegen 46        143
Grøthaugvegen 48        143
Bustader langs Smievegen         143
Smievegen 2 – Høgtun III            143
Smievegen 3 – Bergheim        144
Smievegen 6 – Hjellen         144
Smievegen 8 – Soltun          145
Smievegen 28            146
Smievegen 30            146
Smievegen 32 – Høgda           146
Smievegen 38            147
Bustader langs Eidsnesvegen            147
Eidsnesvegen 27 – Nesheim            147
Bustader ved Sjøbakken         147
Sjøbakken 23 – Bergsgjerdet            147
Sjøbakken 25            148
Sjøbakken 31 – Sundbo          148
Bustader ved Eidsbakken        149
Eidsbakken 2            149
Eidsbakken 4            149
Eidsbakken 6            149
Eidsbakken 7 – Vestsyn         149
Eidsbakken 8            149
Eidsbakken 9 – Nakken          150
Eidsbakken 11          150
Eidsbakken 12          150
Eidsbakken 14          150
Eidsbakken 19 – Bjørklund         151
Eidsbakken 37 – Solheim            152
Eidsbakken 39 – Soltun       152
Eidsbakken 40 – Strandly          152
Eidsbakken 42          152
Gnr 61/151        152
Bustader på Sjukenesstranda         153
Sjukenesstranda 54            153
Sjukenesstranda 103           153
Bustader ved Støleskaret       153
Støleskaret 31          153
Støleskaret 35          153
Støleskaret 36          153
Støleskaret 37          153
Støleskaret 41          153
Støleskaret 42          153
Støleskaret 43          154
Støleskaret 45          154
Bortkomne plassar           154
Sølmondstufta           154
Brattstøa         154
Uplasserte, Eidsnes           154
Ukjente/uplasserte            155
Leirvåg           156
Hovudbruket – Ytste-Leirvåg           156
Flåte       159
Soltun            161
Einagarden – Nybø        161
Indre-Leirvåg – Rabbane           163
Lertun            165
Bustader ved Eidsbakken        166
Eidsbakken 56          166
Eidsbakken 58 – Lervik       166
Eidsbakken 68 – Lerheim            166
Bustader ved Leirvågdalen            166
Leirvågdalen 6           166
Leirvågdalen 8           167
Leirvågdalen 10          167
Leirvågdalen 19          167
Leirvågdalen 31 – Fredheim          167
Leirvågdalen 33          167
Leirvågdalen 35          168
Leirvågdalen 37          168
Leirvågdalen 41 – Flaate       168
Leirvågdalen 43          168
Leirvågdalen 45          169
Leirvågdalen 46          169
Leirvågdalen 49          169
Leirvågdalen 50          169
Leirvågdalen 64          169
Leirvågdalen 65          170
Bustader ved Einahaugen        170
Einahaugen 1            170
Einahaugen 11          170
Einahaugen 12          170
Einahaugen 13          171
Einahaugen 14          171
Einahaugen 15          171
Einahaugen 16          171
Bustader langs Einavegen         171
Einavegen 3       171
Einavegen 4 – Nyhaug          171
Einavegen 21            172
Einavegen 22            172
Einavegen 23 – Nedre Soltun            173
Einavegen 25            173
Einavegen 27            173
Einavegen 29            174
Einavegen 33            174
Bustader på Rabbeneset        174
Rabbeneset 5            174
Rabbeneset 6            175
Rabbeneset 10 – Strandheim        175
Rabbeneset 12 – Tovodden          175
Rabbeneset 14 – Nesbo        175
Rabbeneset 18          176
Rabbeneset 21 – Nesset       176
Ukjente/uplasserte            176
Sunde       177
Sunde til sist på 1600-talet        177
Bruk I til 1734        179
Bruk II til 1710        181
Slettereit        182
Nystad            182
Rystene – Rysteplassen            183
Fredsberg         184
Fjelltun          185
Kristiangarden          186
Hansgarden        188
Smed-Larsgarden        192
Olagarden         195
Dåvane – Davidsplassen           198
Legene – Legeplassen – Solstad         199
Gjerdet – Solbakken         202
Bustader ved Leirvågdalen            205
Leirvågdalen 66          205
Leirvågdalen 67 – Granly       205
Leirvågdalen 68          205
Leirvågdalen 69          205
Leirvågdalen 70          206
Leirvågdalen 71          206
Leirvågdalen 72          206
Leirvågdalen 73          206
Leirvågdalen 74          206
Leirvågdalen 75          207
Leirvågdalen 76          207
Leirvågdalen 77          207
Leirvågdalen 79          207
Bustader ved Rystene           208
Rystene 12 – Lunheim           208
Rystene 16        208
Rystene 18        208
Rystene 20        208
Rystene 22        208
Rystene 23        209
Rystene 24        209
Rystene 26        209
Bustader langs Sundevegen        210
Gnr 63/35         210
Gnr 63/32         210
Sjøbuda           210
Bustader langs Sundsmyrvegen           210
Sundsmyrvegen 5         210
Sundsmyrvegen 11        210
Sundsmyrvegen 12        211
Sundsmyrvegen 15 – Nyheim            211
Sundsmyrvegen 17        211
Sundsmyrvegen 21        211
Sundsmyrvegen 22        212
Sundsmyrvegen 24 – Granly            212
Sundsmyrvegen 26        212
Bustader ved Kristiangarden          212
Kristiangarden 2        212
Kristiangarden 4        213
Kristiangarden 5        213
Kristiangarden 6        213
Kristiangarden 8        215
Kristiangarden 9        215
Kristiangarden 17       215
Bustader ved Brauta            215
Brauta 3          215
Brauta 5          215
Brauta 6          216
Brauta 8          216
Brauta 9 – Nybakk            216
Brauta 10         218
Brauta 12         218
Brauta 16 – Utsikten          218
Bustader ved Hansgarden        219
Hansgarden 12          219
Gnr 63/170        219
Hansgarden 22          219
Bustader ved Fløtabakkane            219
Fløtabakkane 1           219
Fløtabakkane 3           219
Fløtabakkane 5           220
Fløtabakkane 7           220
Fløtabakkane 9           220
Fløtabakkane 11          220
Fløtabakkane 13          220
Fløtabakkane 15          220
Fløtabakkane 17          220
Fløtabakkane 19          221
Fløtabakkane 21          221
Fløtabakkane 23          221
Fløtabakkane 24          221
Fløtabakkane 25          221
Fløtabakkane 27          221
Fløtabakkane 28          221
Fløtabakkane 30          222
Bustader ved Smelarsgarden           222
Smelarsgarden 2 – Solbakk           222
Smelarsgarden 6/8       222
Smelarsgarden 14 – Hauen            223
Smelarsgarden 18        223
Bustader langs Olamyrvegen       223
Olamyrvegen 1 – Lunheim       223
Gnr 63/129        224
Gnr 63/29         224
Bustader langs Sjøvegen          224
Sjøvegen 6        224
Bustader ved Dåvane            225
Dåvane 3          225
Dåvane 7          225
Dåvane 11 – Soltun            225
Dåvane 13 – Fredheim          225
Dåvane 15         225
Dåvane 18         226
Dåvane 20         226
Dåvane 21 – Fjordglytt        227
Dåvane 22         228
Dåvane 24         228
Dåvane 34         228
Dåvane 35         228
Bustader
 
ved Gjerdet           229
Gjerdet 9         229
Gnr 63/127        229
Gjerdet 11 – Tonetun           229
Gjerdet 12 – Fredtun           229
Bortkomne plassar           230
Kattarhaugen            230
Ukjente/uplasserte            230
Solavåg           231
Solavåg på 1500-talet        231
Bruk I til ca 1660           231
Bruk II til 1758        231
Bruk III til ca 1640           235
Vågen – Leitet            235
Hansgarden – Solbø       237
Jakobgarden       238
Eliasgarden       240
Rasmusgarden            243
Jetmundgarden           246
Ivagarden         248
Andreasgarden – Solvang       251
Johansgarden – Soltun          251
Køvika            254
Brubakk           255
Høghaugen         256
Pegarden          257
Bustader langs Solavågsvegen           259
Solavågsvegen 60 – Nytun            259
Solavågsvegen 64        259
Solavågsvegen 71 – Heimro            259
Solavågsvegen 110 – Granli            260
Solavågsvegen 126       260
Solavågsvegen 128       260
Solavågsvegen 130       260
Solavågsvegen 132 – Fjellro           261
Solavågsvegen 134       261
Solavågsvegen 135       261
Solavågsvegen 136       261
Solavågsvegen 138 – Casa            262
Solavågsvegen 141       262
Solavågsvegen 143 – Fjordbo           262
Solavågsvegen 145       263
Solavågsvegen 148       263
Solavågsvegen 157       263
Solavågsvegen 158       263
Solavågsvegen 159       264
Solavågsvegen 161 – Stykket           264
Solavågsvegen 163       264
Solavågsvegen 165       264
Solavågsvegen 166       265
Solavågsvegen 168       265
Solavågsvegen 173 – Fredly            265
Solavågsvegen 175       265
Solavågsvegen 177       266
Solavågsvegen 181       266
Solavågsvegen 182       266

Solavågsvegen 187       266
Solavågsvegen 190       266
Solavågsvegen 199       267
Solavågsvegen 201       267
Bustader ved Pebakken          267
Pebakken 3        267
Pebakken 5        267
Pebakken 7        267
Pebakken 9        267
Pebakken 11       268
Pebakken 13       268
Pebakken 15       268
Pebakken 17       268
Pebakken 19       268
Pebakken 21       268
Pebakken 23       268
ortkomne plassar           268
Saltrøyna         268
Ukjente/uplasserte            268
Bjørkavåg         271
Bjørkavåg før 1805          271
Bruk I til 1880        273
Myrane – Myreplassen       276
Pettergarden – Kristiansplassen        278
Solbakk           280
Syvergarden       281
Olagarden         283
Bjørkebø          285
Larsgarden        285
Rosenlund         288
Haugen – Bjørkehaugen            289
Knutegarden – Vågen           290
Haggardsplassen – Porsen            292
Plassen – Nygard            294
Nygjære           296
Gjerdet           297
Lyngstad          299
Fredtun           299
Furvik            300
Bustader ved Solavågseidet           302
Solavågseidet 31        302
Bustader ved Krikane           302
Krikane 1         302
Krikane 3 – Petterbakken            302
Krikane 4         302
Krikane 5         302
Bustader langs Bjørkavågsvegen         303
Bjørkavågsvegen 3       303
Bjørkavågsvegen 7       303
Bjørkavågsvegen 8       303
Bjørkavågsvegen 9       303
Bjørkavågsvegen 16 – Solborg           304
Bjørkavågsvegen 17 – Bakketun          304
Bjørkavågsvegen 18            305
Bjørkavågsvegen 19            305
Bjørkavågsvegen 20            305
Bjørkavågsvegen 21            305
Bjørkavågsvegen 22            305
Bjørkavågsvegen 23            306
Bjørkavågsvegen 24 – Myrberg           306
Bjørkavågsvegen 39            306
Bjørkavågsvegen 41            306
Bjørkavågsvegen 43            307
Bjørkavågsvegen 45            307
jørkavågsvegen 69            307
Bjørkavågsvegen 70            307
Bjørkavågsvegen 71            308
Bustader langs Grøthaugvegen           308
Grøthaugvegen 1 – Bjørkheim         308
Grøthaugvegen 3         308
Grøthaugvegen 4 – Bjerktun          309
Grøthaugvegen 6         309
Grøthaugvegen 10        309
Grøthaugvegen 18        310
Grøthaugvegen 20 – Myrvoll           310
Grøthaugvegen 52        311
Bustader i Bjørkavågfeltet         311
Gnr 65/125        311
Gnr 65/128        311
Gnr 65/130        311
Gnr 65/131        312
Gnr 65/132        312
Gnr 65/124        312
Gnr 65/133        312
Gnr 65/123        312
Gnr 65/134        312
Gnr 65/122        313
Gnr 65/135        313
Gnr 65/121        313
Gnr 65/136        313
Bustader langs Solavågsvegen           313
Solavågsvegen 2 – Heimly            313
Solavågsvegen 7         314
Solavågsvegen 9         314
Solavågsvegen 18        314
Bustader ved Plassen           314
Plassen 1 – Bjørkås           314
Plassen 2         315
Plassen 4         315
Plassen 6         315
Plassen 12        315
Plassen 14        316
Bustader langs riksveg 61        316
Gnr 65/73         316
Gnr 65/40         316
Nytun       317
Lillebø           318
Gnr 65/34         318
Gnr 65/33         319
Bustader i Vikane            319
Vikane 1          319
Vikane 6 – Nymark            319
Vikane 8          319
Vikane 14         319
Vikane 20 – Solheim           320
Vikane 32 – Solvik            320
Vikane 34 – Furuly            320
Vikane 36 – Fjordglytt        320
Vikane 42         321
Vikane 43         321
Vikane 45         321
Vikane 46         321
Vikane 48 – Fredly            321
Vikane 55         322
Bortkomne plassar           322
Stinabekken       322
Ukjente/uplasserte            322